ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید سیتریک ،طعم دهنده لیمو
وبنزوات سدیم.