امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید سیتریک ،طعم دهنده لیمو
وبنزوات سدیم.