امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید سیتریک ،طعم دهنده کولا

بنزوات سدیم(100ppm