امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

ترکیبات: 
مالت-عصاره رازک-آب گازدار-شکر
طعم دهنده طالبی-اسید سیتریکوویتامینهای B,C