امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
ترکیبات: 
مالت-عصاره رازک-آب گازدار-شکر
طعم دهنده مالت-اسید سیتریکوویتامینهای B,C