مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند

ترکیبات:
کلسیم            20-18
سدیم             28-200
سولفات         50-60
بپکربنات      9-7