امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.

ترکیبات:
کلسیم            20-18
سدیم             28-200
سولفات         50-60
بپکربنات      9-7