امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
ترکیبات:
آب گازدار،شکر،اسید سیتریک ،طعم دهنده پرتقال،

سانست یلو،کارموزین،صمغ عربی وبنزوات سدیم(80ppm)