امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
دانلــــــــــــــــود                      فرم های مزایده مرداد ماه 1393


فرم شماره 1                   شرایط شرکت در مزایده 1393

فرم شماره 2                       پیشنهاد قیمت اقلام مزایده 1393


ضمیمه فرم شماره دو   ( لیست قطعات کامپیوتری و الکترونیکی )قابل توجه شرکت کنندگان محترم که تصمیم بر پیشنهاد قیمت اقلام کامپیوتری را دارند , در صورت نیاز میتوانند نسبت به دانلود ضمیمه فرم شماره 2 اقدام نمایند .