امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
محسن سجادی
مدیر کارخانه و معاون اجرایی         
شماره تلفن:6639451-0311
شماره فاکس:6613379-0311

حمید شاه محمدی
مدیر  اداری
شماره تماس : 6639451-0311    
شماره فاکس:6613379-0311
:  پست الکترونیکی
  محمد رضایی
مدیر فنی
شماره تماس : 6639451-0311    
شماره فاکس:6613379-0311
:  پست الکترونیکی


حمیدرضا حمیدی
مدیر کنتل کیفی