امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
آب معدنی زمزم حاوی ترکیبات:
کلسیم            20-18
سدیم             28-200
سولفات         50-60
بپکربنات         9-7