امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.