مسعود بهروزی
مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره            
شماره تلفن:6639451-0311
شماره فاکس:6613379-0311
behrozi.zamzamesf@gmail.com  :پست الکترونیکی

سید محسن حبیب زاده
مدیر مالی
شماره تماس : 6639451-0311    
شماره فاکس:6639451-0311   
habibzadeh.zamzamesf@gmail.com:  پست الکترونیکی

امیرحسین کلباسی
مدیرتدارکات وانبارها
شماره تماس : 6639452-0311    
شماره فاکس:  6639452-0311
:  پست الکترونیکی    kalbasi.zamzamesf@gmail.com
عباس یزدانی
مدیر فروش شهر
شماره تماس : 6614775-0311    
شماره فاکس:6632611-0311
:  پست الکترونیکی


محمد رضایی
مدیر فنی
شماره تماس : 6639451-0311    
شماره فاکس:6613379-0311
:  پست الکترونیکی

حمید شاه محمدی
مدیر  تولید
شماره تماس : 6639451-0311    
شماره فاکس:6613379-0311
:  پست الکترونیکی