امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
 مهندس  محسن سجادی
مدیر کارخانه و معاون اجرایی         
شماره تلفن:36639451-0311
شماره فاکس:36613379-0311

مهندس  محمد رضایی
مدیر فنی
شماره تماس : 36639451-0311    
شماره فاکس:36613379-0311
:  پست الکترونیکی مهندس  حمید شاه محمدی
مدیر  اداری
شماره تماس : 36639451-0311    
شماره فاکس:36613379-0311
:  پست الکترونیکی
  مهندس  حمیدرضا حمیدی
مدیر کنتل کیفی