امید در زندگانی بشر به همان میزان اهمیت دارد که بال برای پرندگان.
 مهندس  محسن سجادی
مدیر کارخانه و معاون اجرایی         
شماره تلفن:36639454 -031
شماره فاکس:36610369-031

مهندس  محمد رضایی
مدیر فنی
شماره تماس : 36639453-031   
شماره فاکس:36613379 -031
:  پست الکترونیکی مهندس  حمید شاه محمدی
مدیر  اداری
شماره تماس : 36639458-031    
شماره فاکس:36613379-031
:  پست الکترونیکی
  مهندس  حمیدرضا حمیدی
مدیر کنتل کیفی