مقام معظم رهبری:هدف دشمن از به ‌راه انداختن جنگ، ساقط کردن نظام اسلامی، سلطه‌ مجدد بر ایران و تجزیه‌ کشور بود اما یک وجب از خاک ایران را نتوانستند، اشغال کنند
 مهندس  رسول صادقی
مدیر کارخانه و معاون اجرایی         
شماره تلفن:36639454 -031
شماره فاکس:36610369-031

مهندس  محمد رضایی
مدیر فنی
شماره تماس : 36639453-031   
شماره فاکس:36613379 -031
:  پست الکترونیکی مهندس  حمید شاه محمدی
مدیر  اداری
شماره تماس : 36639458-031    
شماره فاکس:36613379-031
:  پست الکترونیکی
  مهندس  حمیدرضا حمیدی
مدیر کنتل کیفی